Разработване и внедряване на информационни системи
  • Проучване, разработване и изграждане на специализиран софтуер за здравни фондове
  • Консултации при разработване и внедряване на информационна система за пенсионен фонд
  • Предлагане на MS Office Desktop орентиран инстримет за електронени регистри (дневник), справки и отчети към КФН за застрахователен брокер и здравно осигурителни фондове
  • Разработване на иструнети за пенсионни схеми и актюерски анализи и забавни игри