Лицензиране на здравно осигурителни дружества
  • Лицензиране
  • Общи условия
  • Провеждане на независим актюерски (икономико-математически) анализ
  • Тарифи, бизнес план, правилници, договори, методика за администриране и т.н.