Лицензиране на пенсионно осигурителни дружества
  • Проучване, разработване и изграждане на пенсионни схеми
  • Консултации при разработване и внедряване на информационни системи
  • Провеждане на независим актюерски (икономико-математически) анализ на действащи и ново разработвани пенсионни схеми
  • Изготвяне на актюерски баланс, заделяне на пенсионни резерви; бизнес план, правилници, договори, методика за администриране и т.н.